• การตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 1/2559

  • ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์