• ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  • แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 60 ทุน

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561