• แจ้ง นักเรียนนักศึกษา (ตกค้าง) ที่ไม่ผ่านกิจกรรมชมรม ในภาคเรียนที่ผ่านมา ให้มาลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรม

  • ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำกัด สนับสนุน ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา วท.ชม.

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์