• ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร/หลักฐานไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2561คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ