• กำหนดการ กู้ยิมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563

  • แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ งานแนะแนวฯ

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

   

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่