• ประกาศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 7-24 ม.ค. 2562

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

  • กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

  • กำหนดการสอบ V-NET 2561