• ประกาศผลกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  • ประกาศ นักเรียนนักศึกษา ที่จะซ่อมกิจกรรม

  • ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดการติดต่อ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

  • ห้องสมุดงดยืมหนังสือ

  • กำหนดการปฐมนิเทศ การฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

  • กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน 2557

  • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์ข่าวด่วนจาก Boga

สำนักอำนวยการ