• ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

  • กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปี 2562

  • กำหนดการและขั้นตอน การกู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562