• กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563

  • กำหนดการ กู้ยิมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563

  • แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ วท.ชม. 2563