::วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่-9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200


   


  • ประกาศ พ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

  • ประกาศ พ้นสภาพ ระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ 1/2560

  • ประกาศ พ้นสภาพ ระดับ ปวช. และ ปวส. เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 (ฉบับแก้ไขล่าสุด280660)

คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ