• ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2561

คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ