• ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ประเภทคัดสรร ประจำปีการศึกษา 2561

  • ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561

  • ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ