ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ วท.ชม. 2/2563.

    

  • แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่ม เติม)

  • ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง วท.ชม. 2564 (ประกวดราคาซื้อ)