• กำหนดการจ่ายเงินสนับสนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

  • ข่าวทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560

คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ