• ประกาศ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำกัด ขอเลื่อน การจำหน่าย / การรับชุดนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน

  • แจ้ง เลื่อนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2

  • กำหนดการและขั้นตอน การกู้เงิน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562