• ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2/2558

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

  • กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559

  • ประกาศ สำหรับ นักศึกษา ปริญญาตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์