• ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558

  • กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559

  • กำหนดการติวสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558

  • ประกาศพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

  • แจ้ง นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการแก้กิจกรรม

  • ประกาศ สำหรับ นักศึกษา ปริญญาตรี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

  • ขอเรียนเชิญ สมาชิก สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมสามัญ ประจำปี 2559

  • ประกาศ รายชื่อ นักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2/2558


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


พิธี เททองหล่อพระพุทธปัญญาสุทธาวาส รุ่น 9336/22 เทิดไท้องค์ราชันย์