• กำหนดการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองสารเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

  • ข่าวทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  • ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

  • กำหนดการ ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

  • กำหนดการและขั้นตอน ผู้กู้เงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560

คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ